ly.img.android.pesdk.backend.exif.modes / ExifMode / writeExif

writeExif

open fun writeExif(inputUri: Uri!, outputFile: String!): Unit